020 – 89 49 154  |    06 – 52 003 898     xandra.koorstra@slimsearch.nl

Samenvatting profielschets

Directeur-Bestuurder

Hospice Alkmaar

De organisatie

De stichting Exploitatie Hospice Alkmaar is opgericht in het jaar 2001. Hospice Alkmaar is vanaf 2006 gevestigd in de voormalige Pius X kerk in Alkmaar. Deze is gedeeltelijk verbouwd tot een hospice. Vanaf 2008 is Hospice Alkmaar een WTZi -instelling. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder en een raad van toezicht fungeert als werkgever en houdt intern toezicht. De stichting heeft als doel het exploiteren van een high care hospice. Door het voeren van een proactief beleid, de inzet van velen en de betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen heeft Hospice Alkmaar zich de afgelopen jaren een niet weg te denken positie verworven binnen het palliatieve zorgaanbod.

Hospice Alkmaar streeft ernaar de laatste levensfase van haar gasten zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. In een huiselijke, gastvrije omgeving bieden wij palliatieve expertzorg en begeleiding aan gasten en hun naasten. Het welzijn van de gasten staat hierin voorop.  Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de gasten op de vier dimensies op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Hospice Alkmaar biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Hospice Alkmaar heeft ruimte voor negen gasten. Het hospice biedt professionele geborgenheid in een huiselijke sfeer. Daarnaast is er in ’tHuis Lioba (palliatieve respijtzorg) mogelijkheid voor tijdelijke opvang voor vijf gasten. De palliatieve zorg- en dienstverlening wordt geboden door een professioneel, gedreven team van verpleegkundigen en een multidisciplinair team van 120 betrokken vrijwilligers.

Functie Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over Hospice Alkmaar en ‘tHuis Lioba.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken van het hospice waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit.

Zij/hij vertegenwoordigt het hospice bij interne- en externe overlegsituaties.

Zij/hij zal op een verbindende wijze de medewerkers aansturen.

Zij/hij combineert een inhoudelijke affiniteit met de palliatieve zorg met een bedrijfsmatige aanpak.

Zij/hij initieert de interne veranderingsprocessen en een bedrijfsmatige aanpak zonder daarbij het kerndoel van de organisatie uit het oog te verliezen.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Verantwoordelijk voor het strategisch beleid resulterend in meerjarig strategische beleidsplannen;
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleid en van de operationele activiteiten;
 • Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van het hospice;
 • Bewaakt de financiële en organisatorische haalbaarheid van alle activiteiten van het hospice;
 • Voert overleg en onderhandelingen met zorgverzekeraars over opname, kwaliteit en inhoud van zorg;
 • Houdt toezicht op de financiële en organisatorische uitvoering van de gecontracteerde activiteiten op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars;
 • Verantwoordelijk voor het jaarplan en de financiële verslaglegging;
 • Verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van het hospice;
 • Vertegenwoordigt de organisatie in contacten en overlegvormen met externe partijen zowel regionaal als ook landelijk;
 • Onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van Hospice Alkmaar ten goede komen;
 • Is verantwoordelijk voor personeels- en opleidingsbeleid;
 • Bewaakt de goede onderlinge afstemming en samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, gasten en hun naasten;
 • Volgt de landelijke ontwikkelingen in de palliatieve zorg, participeert in bestuurlijke netwerken, signaleert maatschappelijke trends waardoor Hospice Alkmaar haar positie in de regio kan versterken;
 • Onderhoudt contacten met de diverse relevante instanties voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten gericht op gewenste ontwikkeling van het hospice;
 • Bewaakt de identiteit van Hospice Alkmaar.

Meer informatie: Download hier de volledige profielschets

Solliciteren

Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. Telefoonnummers: SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898

Uw CV en motivatiebrief zien wij graag vóór 10 december 2019 tegemoet via info@slimsearch.nl